Algemene

Voorwaarden

Bien Fotografie te ROTTERDAM 

Bienfotografie@outlook.com 

www.BienFotografie.nl 

KvK: 51057581  

1. DEFINITIES  

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Aw: Auteurswet 1912  

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.  

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.  

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.  

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

 2. TOEPASSING 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beeindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn incl. btw. 

3. VERGOEDING 

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.  

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 

4. FACTUUR EN BETALING 

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (indien niets anders is overeengekomen). 

4.2 Indien Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten van Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Fotograaf nog niet heeft voldaan. 

4.5 In het geval van een Bruidsreportage dient het overeengekomen factuurbedrag voor aanvang van de bruiloft te zijn voldaan. Wanneer betaling uitblijft zullen de foto’s niet worden geleverd en pas na betaling worden afgeleverd aan de Wederpartij. 

5. KLACHTEN

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Fotograaf te worden medegedeeld. Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.  

6. OPDRACHT 

6.1 Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.  

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Fotograaf is geretourneerd. 6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.  

6.4 Wederpartij kan slechts de door Fotograaf goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Wederpartij heeft nimmer recht op ‘raw-bestanden’, onbewerkte bronbestanden. 

7. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Bien Fotografie. 

8. LICENTIE

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Fotograaf, hebben bedoeld. 

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.  

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.  

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.  

9. INBREUK OP AUTEURSRECHT 

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.  

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).  

10. NAAMSVERMELDING en PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN 

10.1 De naam van de Fotograaf (Bien Fotografie) dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.  

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf conform artikel 25 lid1 sub c end Aw in acht.  

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10.4 Bien Fotografie geeft in het geval van een bruidsreportage de Wederpartij toestemming de foto’s te plaatsen op (persoonlijke) Social Media, Naamsvermelding wordt in deze gevallen niet verplicht maar wel gewaardeerd. 

11. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DERDEN

11.1 Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen. 

11.2 Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotograaf. 

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde som.  

11.4 Indien derden jegens Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.  

12. FAILLISSEMENT/SURSEANCE

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

13. RECHTS- EN FORUMKEUZE

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.  

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden Bien Fotografie | Laatst gewijzigd op d.d. 22 januari 2021.

©Bien Fotografie | Alle rechten voorbehouden | Website door Virtuflex